Kalite Güvence Sistemleri Politikalarımız

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
(KGTÜ-Senatosunun 17.11.2020 tarih ve 050 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.)

 

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ POLİTİKASI

Üniversitenin genel kalite politikası ve stratejik planı kapsamında belirlenen  vizyon, misyon ve temel değerleriyle uyumlu olarak eğitim-öğretim, uluslararasılaşma, araştırma ve toplumsal katkı ile yönetim stratejilerine ve bu stratejileriyle ilişkili hedeflerine ulaşmak için yürütülen çalışmaların her aşamasında sürekli iyileşmeyi gözeten, bünyesinde yer alan tüm birimlerinin sorumluluklarını ve konumlarını dikkate alarak uluslararası standartlara uygun olarak oluşturduğu kalite güvencesi mekanizmalarını, ölçme, ve değerlendirme faaliyetleri ile  iş akış süreçlerini bütünleşik bir yapıda tasarlayarak, çalışanlar ile diğer iç ve dış paydaşların memnuniyetine yönelik  hizmet vermeyi ve bu hizmetlerde sürdürülebilirliği ve sürekli iyileşmeyi sağlamayı kalite güvence sistemi  politikası olarak benimsemektedir.
 

EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKASI

Küresel standartlar ve disiplinler arası etkileşim bağlamında yükseköğrenim kalitesine yönelik bilgi üreten ve  sürekli iyileştirmeye dayalı olarak tasarlanan eğitim ve öğretim program yapısını tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda güncelleyen ve karşılayan, öğrenci merkezli eğitim anlayışını ve araştırma temelli yaklaşımlarını, nitelikli eğitim-öğretim kadrosu ile yeni öğrenme-öğretme tekniklerini kullanarak sürdüren, öğrencilerin araştırma süreç ve problemlerini tanımalarına, araştırarak öğrenmelerine imkân tanıyan, kalite bilincine önem veren, etik ve profesyonellik ilkelerini benimseyen yöneticiler, eğitmenler ve tüm diğer çalışanlar ile öğrencilerin alanında yenilikçi liderler olarak yetişmelerini ve okul sonrası hayatlarında başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla bütünleyici ve bilgiyi ürüne dönüştüren bir eğitim anlayışını eğitim-öğretim politikası olarak benimsemektedir
 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME POLİTİKASI

Kamu ve özel sektör ile işbirliği yaparak, ulusal ve uluslararası projeler yürüten, disiplinler arası çalışmaları destekleyen ve teşvik eden, ulusal alanda önder, uluslararası alanda rekabetçi, ülkemizin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki kalkınmasına katkı sağlayarak alanındaki sorunların çözümünde rol oynayan, AR-GE ve yenilikçi faaliyetlerini işbirliği ve etkileşim çerçevesinde teşvik ederek bu faaliyetlerin yaygınlaşmasının önünü açan, yeni nesil dijital çağa uygun donanım ve yetkinliklere sahip sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini sürdüren, eğitimi “bilgiyi ürüne dönüştürme” felsefesiyle  Ar-Ge ile bütünleştiren bir politikayı benimsemektedir.
 

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bir araştırma üniversitesi olarak, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini, ulusal, bölgesel ve yerel toplumun önceliklerine ve beklentilerine uygun olarak belirler. Üniversite, akademik ve idari birimlerinin yanı sıra araştırma ve uygulama merkezleri aracılığıyla toplumsal katkıyı dikkate alarak düzenlenen eğitimler, sosyal ve kültürel etkinlikler ile bu faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan katma değerleri tüm iç ve dış paydaşlarının gelişimine ve yararına sunan, toplumsal katkının gerçekleştirilmesinde sürekliliği esas alan, tüm bu faaliyetlerinde paydaşların görüş ve önerilerinin alınmasında geri bildirim mekanizmalarını kullanan, kültürel ve çevresel duyarlılığı gözeten bir anlayışı toplumsal katkı politikası olarak benimsemektedir.
 

YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Üniversitede yürütülen tüm faaliyetler, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde tüm iç ve dış paydaşlarının ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda kurumsal bilgi ve bu bilgilerin ürüne dönüşmesi için çaba harcayan yetkin insan gücü ile yürütülmektedir. Kurumun genel kalite politikalarını destekleyen bilgi yönetim sistemi ve uygulamaları aracılığıyla yönetimin etkinliği, hesap verebilirlik ve kamuoyunu bilgilendirme hususlarını dikkate alarak, insan ve alt yapı kaynaklarının etkinlik ve verimlilik odaklı kullanılmasındaki süreçleri titizlikle izleyen, geliştiren,  özellikle doğa dostu tarım ve güvenilir gıda  konularında duyarlı , kurumsal ve kişisel bilginin korunmasını ve güvenirliğini güvence altına alan bir yönetim sistemi politikasını benimsemektedir.
 

ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI

Kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikalarını ve bu politikalar doğrultusunda belirlediği stratejileri doğrultusunda hedeflerine ulaşmak için bu faaliyetlerini birbirlerine entegre etme sürecinde uluslararası bütünleştirme anlayışına sahiptir. Öğretim dilinin İngilizce olması sebebiyle de bu bağlamda uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliği yüksek bireyler yetiştirmeyi, uluslararası iş birliği ile bağlantı ve ortaklıklarını, uluslararası düzeyde öğrenci ve personel hareketliliğini destekleyerek uluslararası ve kültürlerarası bir kurum olarak hizmet sunmayı ve bu hizmetlerde sürdürülebilirliği ve iyileşmeyi sağlamayı uluslararasılaşma politikası olarak benimsemektedir.
 

UZAKTAN EĞİTİM POLİTİKASI

Kendine özgü misyonu ve vizyonu ile uyumlu olarak belirlediği strateji ve bu stratejileri ile ilişkili hedefleri doğrultusunda geliştirdiği kalite güvence sistemi ve eğitim-öğretim politikası ile uyumlu olarak, çevrim içi (senkron) ve çevrim dışı (asenkron) ders araçları ve uygulamaları ile uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren, eğitim süresince öğrenci ve öğretim elemanlarına sunulan nitelikli ve güvenilir bilgi kaynakları ve destek hizmetleri ile uzaktan eğitim kalitesini ve teknik altyapısını sürekli olarak geliştirmeyi hedefleyen, ilgili tüm paydaşlarının katılımı ile birlikte uzaktan eğitim-öğretim sistemine ilişkin değerlendirmeleri sistematik olarak izleyen bir anlayışı uzaktan eğitim politikası olarak benimsemektedir.